İyzico Pazaryeri Sözleşmesi

SANAL PLATFORM KULLANIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

 

1.              TARAFLAR

 

İşbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi, aşağıda bilgileri yer alan İYZİ ile bu Sözleşme’deki hizmetlerden faydalanmak isteyen KULLANICI arasında akdedilmiştir.

 

Unvan: iyzico Teknoloji Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.S.  

Adres: İçerenköy Mahallesi Yeşilvadi Sokak No: 8 Öneren İş Merkezi 34752 Ataşehir / İstanbul

Vergi Daire ve No.: Kozyatağı Vergi Dairesi - 483 034 31 57

 

İYZİ ve KULLANICI bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

2.              TANIMLAR     

 

Alıcı

İnternet Sitesi üzerinden işbu Sözleşme kapsamında sunulan servisler aracılığı ile mal veya hizmet alımı yapan ve bu amaçla Servis’ten faydalanan KULLANICI

Hassas Ödeme Verisi

Alıcı tarafından ödeme emrinin verilmesinde veya Alıcı’nın kimliğinin doğrulanmasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da kullanıcılar adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi veriler

Hatalı/Yetkisiz İşlem

Hatalı bir şekilde veya Alıcı’nın talimatı dışında gerçekleştirilen Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi

İnternet üzerinden ticarî faaliyet yürüten Satıcı tarafından satışa sunduğu ürün ve hizmetleri teşhir etmek için, Alıcı tarafından ise mal veya hizmetlerin satın alınması için kullanılan internet sitesi

İYZİ

İletişim bilgileri işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen ve işbu Sözleşme'de ödeme hizmeti sağlayıcı taraf olan İyzi Teknoloji ve Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi

KULLANICI

İşbu Sözleşme’deki hizmetlerden Alıcı veya Satıcı sıfatıyla faydalanan gerçek veya tüzel kişi (Alıcı ve Satıcı birlikte KULLANICI olarak anılacaktır)

Ödeme Aracı

Alıcı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel araç

Ödeme Hesabı

KULLANICI adına İYZİ nezdinde açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesap

Ödeme İşlemi

İnternet Sitesi’nde satışa sunulan ürünler veya hizmetler için ödeme yapılması amacıyla, Platform aracılığı ile yürütülen bir dizi operasyon

Platform

İYZİ tarafından geliştirilen sanal ödeme ve doğrulama ağ geçidi olan bir yazılımdan ibaret sanal platform

Pazaryeri

İnternet Sitesi’ni işletmekte olan şirket.

Satıcı

Ödeme İşlemi’ne konu fonun ulaşması istenen, İnternet Sitesi üzerinden satış gerçekleştiren KULLANICI

Servis

Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar çerçevesinde KULLANICI’ya sunulacak olan iyzicollect hizmeti

Sistem Ortağı

Platform aracılığı ile ödemelerin işlenmesi konusunda işbirliğinde bulunulan banka veya finans kuruluşu

Sözleşme

KULLANICI ile akdedilen işbu Sanal Platform Kullanım Çerçeve Sözleşmesi

Şüpheli İşlem

Sözleşme ile belirlenen durumlar da dahil olmak üzere, Hatalı/Yetkisiz İşlem olarak değerlendirilme ihtimali bulunan Ödeme İşlemi

Yetkili Personel

Satıcı’ya Platform kullanımı hakkında destek vermek ve iletişime geçmek üzere İYZİ tarafından yetkilendirilmiş olan personel

Yönetim Arayüzü

Satıcı’nın Platform’a ilişkin ayarları yapabilmesi, iletişim bilgilerini değiştirebilmesi ve Sözleşme ile belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan Platform’a ilişkin yönetim arayüzü

 

3.              SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İnternet Sitesi üzerinde Pazaryeri tarafından işletilmekte olan sanal pazaryerinde ödeme hizmetleri İYZİ tarafından sunulmaktadır. İYZİ, bu kapsamda hem Satıcı hem de Alıcı’ya 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (“Kanun”) uyarınca ödeme hizmeti verecek, bu kapsamda Alıcı’dan tahsil edilen ve İnternet Sitesi’nden temin edilen mal veya hizmetin Alıcı’ya tam ve gereği gibi teslimine ilişkin işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde onayın alınmasına kadar Alıcı’nın Ödeme Hesabı’nda tutulan bedelleri, onayı müteakip Satıcı’nın Ödeme Hesabına aktaracaktır.

 

İşbu Sözleşme, yukarıda belirtilen kapsamda İYZİ tarafından Satıcı’ya, İnternet Sitesi üzerinden satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin bedellerini tahsil etmesi, Alıcı’ya ise İnternet Sitesi üzerinden satın aldığı ürün ve hizmetlerin bedellerinin Satıcı’ya aktarımı için sunulan Servis’e ilişkin esaslar ile Taraflar’ın bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

 

4.              GENEL ŞARTLAR

 

4.1. KAYIT

 

a)             Pazaryeri’nin KULLANICI bilgilerini API üzerinden İYZİ’ye iletmesi ile İYZİ KULLANICI’nın servise kaydı gerçekleştirecektir.

 

b)             İYZİ’nin, KULLANICI bilgilerini onaylaması akabinde Sözleşme’nin KULLANICI tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

 

4.2. KULLANIM KOŞULLARI

 

a)             KULLANICI Servis’i ancak Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kullanabilecektir.

 

b)             İYZİ, aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

 

-                 Sözleşme yürürlüğe girmeden önce KULLANICI’yı telefon ile arama ve Pazaryeri tarafından iletilen bilgileri doğrulama, ek bilgi ve belge talep etme; ve/veya,

 

-                 Herhangi bir gerekçe belirtmeden KULLANICI’nın kaydını yapmama.

 

4.3. PLATFORM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

 

4.3.1 Genel Esaslar

 

a)             İşbu Sözleşme uyarınca İYZİ, Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nden sipariş edilen ürün ve hizmetlere ilişkin ödemelerin kabul edilmesi ve işleme alınması ve Satıcı’ya ödemelerin yapılması amacıyla Servis sunmayı kabul ve taahhüt eder.

 

b)             KULLANICI, Platform’un doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için Platform’u İYZİ’nin talimatları doğrultusunda kullanmak ve gerektiğinde güncellemekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Bu maddeye aykırılık nedeni ile Platform’dan verim sağlanamaması veya işlemlerde herhangi bir hata gerçekleşmesi durumunda İYZİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

c)              İYZİ, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla Platform’u gerekli güvenlik seviyesinde tutmak için en iyi çabayı gösterecektir. KULLANICI bu anlamda İYZİ’ye azami desteği sağlayacak ve İYZİ’nin talimatlarına uygun davranacaktır.

 

d)             İYZİ, özellikle Sistem Ortakları tarafından gerçekleştirilen güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.

 

e)             KULLANICI, Alıcı tarafından yapılan ödemelere ait provizyonların Sistem Ortakları tarafından belirtilen koşullar kapsamında gerçekleştirildiğini bildiğini, Sistem Ortakları’nın sitelerine yönelik ihlâller veya saldırılara (hacking, phishing) yönelik olarak İYZİ’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını beyan eder.

 

f)              Platform ve Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden münhasıran KULLANICI tarafından faydalanılabilecektir. Bu hükme aykırılık Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder ve bu aykırılık Sözleşme’nin İYZİ tarafından tek taraflı feshi için yeterli sebep olacaktır.

 

d)             Platform sadece KULLANICI tarafından KULLANICI’nın İnternet Sitesi’nde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin olarak kullanılacaktır.

 

e)             Satıcı, Yönetim Arayüzü’ne, Alıcı ise Platform’a erişim imkanı tanıyan şifreyi ve/veya Ödeme Aracı’na ilişkin temin ettiği bilgileri (varsa) gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve bu şifrelerin tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür. Alıcı ayrıca bahsi geçen bilgiler veya Ödeme Aracı’na ait bilgilerin kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde durumu derhal İYZİ’ye işbu Sözleşme’de belirtilen yöntemlerden biriyle bildirmekle yükümlüdür. İYZİ, KULLANICI tarafından söz konusu bilgilerin kaybedilmesi veya ifşa edilmesi durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi, kusurun İYZİ’ye ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından KULLANICI’ya verilecek zararlardan da sorumlu değildir. KULLANICI, şifreyi kaybetmesi durumunda bu durumu derhal İYZİ’ye yazılı olarak bildirecek ve İYZİ söz konusu şifrenin kullanımı engellemek üzere gerekli işlemleri yapacak, bu durumdan KULLANICI’yı haberdar edecek ve KULLANICI’yı en kısa sürede yeni bir şifre verecektir. KULLANICI tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcının hatalı olması halinde, İYZİ Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmemesinden veya hatalı gerçekleştirilmesinden sorumlu tutulamaz

 

f)              KULLANICI, Platform’un veya bir yönetim hesabının kanıtlanabilir bir şekilde yetkisiz olarak kötü amaçlı kullanımından veya yönetim hesabına yetkisiz erişimden kendi kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.

 

4.3.2 Satıcı’nın Platform’u Kullanımına İlişkin Ek Düzenlemeler

 

a)             Satıcı’nın kendi internet sitesi veya başka internet siteleri üzerinden Servis’ten faydalanmak istemesi halinde, bu husus İYZİ’ye ayrıca bildirilecek ve İYZİ’nin kabulü halinde konu ile ilgili olarak Taraflar arasında ayrıca bir anlaşma akdedilecektir. Satıcı’nın faaliyet konusunun değiştirilmesi hâlinde, söz konusu değişiklik derhal İYZİ’ye yazılı olarak bildirilecek olup, yeni faaliyetin veya içeriğin İYZİ standartlarına uygun olmadığının İYZİ tarafından tespit edilmesi halinde İYZİ verilen hizmeti herhangi bir ihbara lûzum olmaksızın sona erdirebilecek veya askıya alabilecektir. Bu durumda, İYZİ işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir.

 

b)             İYZİ, Platform’u kullanması için gerekli olan sistem araçlarının Satıcı tarafından uygulamaya sokulmasını sağlayacaktır.

 

c)              İYZİ, Platform’a ilişkin kullanım desteği verecek olup, Platform’un kurulum, kullanım ve işleyişine ilişkin olarak talimatlar verme yetkisini haizdir.

 

d)             Satıcı, Platform’a ve bilgilere üçüncü kişilerce gerçekleştirilen siber saldırı, virüs ve benzeri zararlı ve yetkisiz erişimler halinde derhal İYZİ’yi yazılı olarak bilgilendirecektir.

 

e)             İYZİ, Satıcı’nın, sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin vermemektedir. Satıcı’nın bu hususlara aykırı hareket etmesi, Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.

 

f)              Satıcı, aşağıda belirtilen bilgiler başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca sunulması zorunlu tutulmuş olan bilgileri İnternet Sitesi’nde kendisine tahsis edilen alanda sunmakla yükümlüdür:

 

-                 İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan ürünler ve hizmetlerin ayrıntılı açıklamaları,

-                 Ürün iadesi ve ödeme iadesi politikası,

-                 KULLANICI hizmeti ihtiyaçları için Satıcı’nın e-mail adresi ve telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgileri,

-                 Ödeme para birimi,

-                 Mevcut olması halinde satış kısıtlamaları veya yasal kısıtlamalar (örn. en düşük yaş vs.),

-                 Teslimat şartları,

 

g)             İYZİ, Platform’a ait web Yönetim Arayüzü için Satıcı’ya erişim sağlayacaktır. Yönetim Arayüzü’ne erişim İYZİ tarafından Satıcı’ya özel olarak verilecek olan şifre ile sağlanacaktır.

 

5.              KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

a)             KULLANICI, Platform üzerinde değişiklik yapmayacağını ve Platform’un işlevlerine müdahale etmeyeceğini, Platform’u kurulum ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanacağını kabul ve beyan eder.

 

b)             KULLANICI, İYZİ tarafından sunulan Platform özelliklerine ilişkin açıklama ile “İYZİ Platform Aracılığıyla Ödeme Yapılmasına İlişkin Kurallar”a ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere uyacak, uymaması nedeniyle meydana gelecek tüm taleplerden sorumlu olacaktır.  

 

c)              Satıcı, İnternet Sitesi’nde satışı yasal olmayan ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. İYZİ tarafından, İnternet Sitesi’nde satışı hukuka aykırı olan ya da İYZİ ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, Platform’un kullanılmasını tamamen veya kısmen durdurma yetkisi vardır. Alıcı da aynı şekilde Servis ve Platform’u yasalara veya ahlaka aykırı ürün ve hizmet temin etmek amacıyla ve/veya yasalara veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanmayacaktır. Bu kapsamda Servis, özellikle aşağıda yer alan ürün ve hizmetlerin satışında ve temininde kullanılamaz:

 

-                 Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,

 

-                 Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,

 

-                 Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,

 

-                 Reçeteli verilen ilâçlar,

 

-                 Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürün ve hizmetler,

 

-                 Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,

 

-                 Üçüncü şahıslar nezdinde İYZİ’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,

 

-                 Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız ödemeler,

 

-                 Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.

 

e)             Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak Ödeme İşlemi’nin reddedilmesi veya Platform’a erişimin tamamen askıya alınması Sözleşme’nin İYZİ tarafından ihlâlini teşkil etmez.

 

f)              Yukarıda yer alan hususlar nedeni ile oluşabilecek tüm sorumluluk KULLANICI’ya ait olup, İYZİ’nin her türlü zararlarını ferileri ile birlikte KULLANICI’ya rücu hakkı saklıdır. Satışı veya temini hukuka aykırı olan ya da İYZİ ilkelerine ters düşen ürünlerin ve hizmetlerin satışı veya temini sonucunda İYZİ’nin bir zarara uğraması hâlinde, KULLANICI İYZİ’nin uğradığı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

 

g)             KULLANICI, İnternet Sitesi’nde sunulan/temin edilen ürünler veya hizmetler ile Servis kapsamındaki işlemler hakkında talep halinde İYZİ’ye bilgi sağlamakla yükümlüdür. KULLANICI’nın bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması hâlinde, İYZİ, bilgisi verilmeyen ürün ve hizmetlerin ödemesine konu olan işlemi yapmayı reddetmek ve bilgi sağlamayan tarafın Satıcı olması halinde Satıcı’nın Platform sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisini haizdir.

 

h)             Satıcı, İnternet Sitesi’nde sunduğu ürünlerin ve hizmetlerin işbu maddede belirtilenler arasında yer alıp almadığını, kanunlar tarafından satışı yasaklanmış ürün veya hizmet olup olmadığını ve ürünlerin ve hizmetlerin mevzuata uygun olarak satışının yapılıp yapılmadığını kontrol ve temin etmekle yükümlüdür.

 

i)               Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden satılan her ürün ve/veya hizmet için vergi mevzuatı kapsamında belgelendirmeye dair tüm yükümlülüklerini yerine getirecektir.  

 

j)               Alıcı, Ödeme Aracı’nın güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli tüm makul önlemleri alacaktır. Alıcı, Ödeme Aracı’nın kaybolması, çalınması veya haksız kullanımı durumunda İYZİ’yi derhal işbu Sözleşme’de belirlenen iletişim yollarından biri vasıtasıyla bilgilendirecektir.

 

k)             KULLANICI, Hassas Ödeme Verileri’nin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususunda gerekli önlemleri alacaktır. Satıcı, kendi nezdinde Hassas Ödeme Verisi tutmayacak, işlemeyecek ve kaydetmeyecek, önemli güvenlik olaylarında İYZİ’yi bu durumdan derhal haberdar edecektir.

 

l)               Satıcı, kendisine veya üçüncü bir kişiye ait ödeme kartı kullanılarak kazanç elde etmek amacıyla sanal POS cihazları aracılığıyla İnternet Sitesi üzerinden gerçek iradelerine uymayacak şekilde işlem yaparak kendilerine yahut üçüncü kişilere yarar sağlayıcı nakit satışı niteliği taşıyan işlemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Bu tür bir işlemin İYZİ veya resmi merciler tarafından tespit edilmesi durumunda, İYZİ tek taraflı ve derhal etkili olacak sanal POS’ların kullanımını durdurma ve Sözleşme’yi sözleşmeye aykırılıktan dolayı feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Sözleşme’nin feshedilip edilmediğine bakılmaksızın İYZİ’nin her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

 

6.              İYZİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

6.1. İYZİ’nin Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne Erişimi Engelleme Hakkı

 

a)             İYZİ,  özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, Platform’a veya Yönetim Arayüzü’ne erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır. Söz konusu durumun ortadan kaldırılmasını müteakip erişim tekrar sağlanacaktır. Erişim engellendiği takdirde, KULLANICI, Platform veya Yönetim Arayüzü’nde bulunan hiçbir özelliği (iade, raporlama, KULLANICI oluşturma vb.) kullanamayacaktır.

 

-                 Platform'a yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,

 

-                 KULLANICI işbu Sözleşme kapsamında kendisinden talep edilen bilgileri (Satıcı açısından kendisi tarafından Alıcı’ya sunulması gereken bilgiler dahil) sağlamıyorsa,

 

-                 Servis’in 5(c) maddesine aykırı kullanıldığı tespit edilirse,

 

b)             İşbu maddenin (a) bendinde sayılan durumlar KULLANICI tarafından 3 gün içinde düzeltilmez veya söz konusu durumlar 2 ay içinde birden fazla defa tekrar eder ise İYZİ Platform’a erişimi askıya alma hakkına sahiptir. Platform’un askıya alınması sebebi ortadan kalktığında IYZI yapılacak güvenlik denetimi sonrasında Platform’u tekrar kullanıma açar.

 

c)              İYZİ’nin işbu Sözleşme’ye ilişkin hizmetleri önceden KULLANICI’ya haber vermeksizin denetleme yetkisi mevcuttur.

 

6.2. Platform Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri

 

a)             İYZİ, Platform’un düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve teknik desteği sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak İYZİ’nin, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlarda ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı saklıdır. Bu durumda, KULLANICI’nın herhangi bir tazminat hakkı mevcut değildir.

 

b)             İşbu Sözleşme’de açıkça belirtilen durumlar haricinde, gerekli bakım, güncelleme ve benzeri hususlar için İYZİ, yapacağı kesintileri işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (01:00 - 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirmek için azami özen gösterecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti yapılabilecektir. Bu halde Pazaryeri en kısa süre içerisinde acil durum ve kesintiye ilişkin detayları Satıcı’ya bildirilecektir.

 

c)              İYZİ, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek Satıcı’yı gerekli önlemleri almasını sağlayacak şekilde kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.

 

d)             İYZİ, Yönetim Arayüzü’ne kesintisiz erişim sağlanacağını veya Platform’un kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir. İYZİ, ödemeleri zamanında işleyecek olup, Sistem Ortakları’ndan kaynaklanan sorunlar nedeniyle, bu işlemlerin zamanında gerçekleşmemesinden sorumlu olmamakla birlikte, söz konusu sorunların en kısa süre içerisinde giderilmesi için gayret edecek ve Sistem Ortakları ile iletişim halinde olacaktır.

 

6.3. Kişisel Bilgilerin Korunması

 

a)             KULLANICI, kendisine ait bilgilerin sadece Servis’in verilmesini temin amacıyla İYZİ tarafından işlenmesini, saklanmasını ve benzeri işlemleri (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir. KULLANICI, İYZİ’nin sunucularının veya verileri saklandığı birimlerin yurt dışında olabileceğini ve bu çerçevede kendisine ve İnternet Sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgilerin (mevzuat elverdiği ölçüde) yurt dışına çıkarılmasının mümkün olduğunu kabul eder. İYZİ kişisel verilerin “gizli bilgi” olduğunun, kendisine bu amaçla verilen kişisel bilgilerin gizliliğini temin için gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğunun bilincindedir.

 

b)             Alıcı, İYZİ’nin bir şikâyeti işleme aldığı durumlarda, Servis kapsamında gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler ile kendisine ait sair bilgilerin, şikâyetin çözümü için gerekli olduğu ölçüde Satıcı ve/veya Pazaryeri’ne iletilebileceğini kabul ve beyan eder.

 

c)              İYZİ, Satıcı iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak Satıcı’nın ticarî faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, Pazaryeri dışında bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda İYZİ, Satıcı’nın sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile Satıcı arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.

 

d)             İYZİ tarafından KULLANICI’nın iletişim bilgileri sadece KULLANICI ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır:

 

-                 İYZİ çalışanları,

 

-                 İYZİ’nin kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,

 

-                 Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.

 

7.              ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI

 

7.1. ŞİKÂYET PROSEDÜRÜ

 

a)             KULLANICI, İYZİ tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin şikâyetleri aşağıda belirtilen şekillerde İYZİ’ye haber verecektir:

 

-          destek@iyzico.com e-posta adresine veya

 

-          İYZİ’nin İçerenköy Mah. Yeşilvadi Sok. Öneren İş Merkezi No:8 Kat:4 Ataşehir adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle,

 

b)             Satıcı tarafından ayrıca Yetkili Personel’e iletişim telefon numarasından ulaşarak da şikâyet prosedürü başlatılabilecektir. Yetkili Personel’in veya bir başka kişinin Satıcı’nın telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi hâlinde, Satıcı yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. Satıcı şikâyeti burada belirtilen şekilde telefon yoluyla bildirmesi hâlinde, İYZİ’nin kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin vs. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır.

 

c)              İYZİ, şikâyet konusu sorunun giderilmesi için elinden gelen en iyi çabayı sarf edecektir. İYZİ, söz konusu sorunların giderilmesi sürecinde destek verecek çalışanların kalifiye elemanlar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İYZİ, şikâyetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.

 

d)             KULLANICI tarafından yöneltilecek şikâyetler şu ayrıntıları içereceklerdir: Şikâyet nedeni, işlemde dahil edilen tarafların listesi, varsa işlem kodu ve sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.

 

e)             Satıcı, Platform ve Ödeme İşlemleri ile ilgili olarak Alıcı tarafından iletilen şikâyetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Satıcı, doğrudan kendisine iletilen taleplerle ilgili olarak, sorun Servis’ten kaynaklanmadığı sürece, kendisine iletilen şikâyetleri İYZİ’ye yönlendirmeyecektir.

 

f)              KULLANICI ile herhangi bir Alıcı veya Satıcı arasında meydana gelen uyuşmazlıklar ilgili KULLANICI ile işlemin tarafı olan Alıcı veya Satıcı arasında çözüme ulaştırılacak olup, İYZİ bu işlemlerden veya uyuşmazlıklardan sorumlu olmayacaktır. Ancak, İYZİ böyle bir durumda ilgili KULLANICI’ya her türlü belge, bilgi temini de dahil gerekli desteği vermeye hazır olacaktır. İYZİ’nin bu madde kapsamında herhangi bir nedenle (kendi kusurundan kaynaklı haller dışında) bir bedel ödemek durumunda kalması halinde KULLANICI bunu derhal tazmin edecektir.

 

g)             Şikâyetler, İYZİ tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde yanıtlanacak olup, çözümün Sistem Ortağı ile işbirliği gerektirmesi hâlinde, Sistem Ortağı’ndan gerekli bilgilerin alınması için bu süre sınırı önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak ve öngörülen süreyi belirtmek kaydıyla uzatılabilecektir.

 

7.2.             HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

 

a)             İYZİ, İnternet Sitesi’nde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin Alıcı’ya tedarik edilmesine veya iade edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle Platform aracılığıyla ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olmasından İYZİ sorumlu olmayacaktır.

 

b)             İYZİ, sadece Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi hâlinde meydana gelen doğrudan zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya Sistem Ortakları tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

c)              İYZİ, ödeme emrinin verilmesinin ardından KULLANICI tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı, tutarların Satıcı’nın hesabına transfer edilmesinin gecikmesinden sorumlu olmayacaktır. İYZİ, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden ötürü, Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilememesinden veya Ödeme İşlemi’nde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 

d)             KULLANICI’nın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir taahhüt veya yükümlülüğüne aykırı davranması, yasaları veya herhangi bir üçüncü kişinin haklarını ihlal etmesi nedeniyle İYZİ’nin, görevlilerinin, yöneticilerinin ve çalışanlarının bir zarara uğraması yahut yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması halinde ilgili tutarlar (avukatlık ücretleri de dahil) ilk talepte ödenmek üzere ferileri ile birlikte KULLANICI’ya rücu edilecek, ilgili tüm üçüncü kişi talepleri ise İYZİ’ye yönlendirilecektir. İYZİ’nin bahsi geçen tutarları Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

 

e)             Satıcı, işbu Sözleşme’nin 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerine aykırı davrandığı takdirde İYZİ’ye 25.000 TL tutarında bir cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır. İYZİ, cezai şart tutarını Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup edebilir. Satıcı, İYZİ tarafından riskli olarak nitelendirilen ve 4.3.1(f), 7.2(d) ve 7.3(h) maddelerinde tanımlanan durumlarda İYZİ’nin işbu Sözleşme kapsamında Satıcı’ya ödenmesi gereken tutarları ödemeyi reddedebileceğini kabul ve beyan eder. İYZİ’nin cezai şart tutarını aşan zararlarını talep hakkı saklıdır.

 

7.3.             ŞÜPHELİ/YETKİLENDİRİLMEMİŞ/HATALI İŞLEMLERDE SORUMLULUK

 

a)             Alıcı tarafından ödemenin İYZİ’ye iletilmesi halinde İYZİ işbu Sözleşme’de belirtilen koşullarda ve Pazaryeri tarafından belirtilen kurallar dahilinde ilgili onay süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ödemeyi Satıcı’ya aktaracaktır. Alıcı tarafından ödemenin İYZİ’ye aktarılmaması halinde, İYZİ’nin Satıcı’ya ödeme yapma yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır. Ödeme İşlemi’nin doğru gerçekleştirilmesinden KULLANICI’ya karşı İYZİ sorumludur.

 

b)             Satıcı, İYZİ’nin Alıcı tarafından İYZİ’ye gönderilen tutarları Satıcı’ya aktarma yükümlülüğünün işbu 7.3. maddede belirtilen onay anı itibariyle başlayacağını kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından gerekli onayların verilmemesi ve/veya Pazaryeri onay sürecinin herhangi bir nedenle gereği gibi tamamlanmaması halinde İYZİ ilgili tutarı Alıcı’ya iade edecektir.

 

c)              Alıcı tarafından ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edildiğine ilişkin olarak Pazaryeri kuralları kapsamında bir onay verildiği veya Pazaryeri tarafından öngörülen prosedüre uygun olarak onay süre tamamlandığı anda Alıcı ilgili Ödeme İşlemi’ne ilişkin ödeme emrini vermiş kabul edilir. Alıcı ürün veya hizmetin tam ve gereği gibi teslim edilmediğine ilişkin bir bildirim yaptığı takdirde Pazaryeri ve/veya Alıcı tarafından İYZİ’ye yapılacak bildirim doğrultusunda ilgili tutar Alıcı’ya iade edilecek; Pazaryeri tarafından belirlenen usul ve sürelerde herhangi bir onay veya red bildirimi yapılmadığı takdirde ise Alıcı’nın mal veya hizmeti tam ve gereği gibi teslim aldığı kabul edilecek ve ilgili tutar yine Satıcı hesabına aktaracaktır. Alıcı, teslimata (geç veya eksik teslim, ayıplı ürün vb.) ilişkin herhangi bir bildirim yapmaması veya teslimatın gereği gibi gerçekleştiğine ilişkin bildirim yapmış olması halinde tutarın Satıcı’ya aktarılmış olması ile ilgili İYZİ’den herhangi bir talepte bulunamaz.

 

d)             Herhangi bir işleme ilişkin olarak İYZİ’ye Hatalı/Yetkisiz İşlem bildiriminde bulunulduğu takdirde, derhal ve her halükarda Ödeme İşlemi’nin gerçekleştirilmesini takip eden 13 (onüç) ay içerisinde Alıcı tarafından düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Bu durumda ilgili işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmayarak İYZİ tarafından doğrudan Alıcı’ya iade edilecek, bildirim anında işlem bedeli Satıcı’ya aktarılmış ise İYZİ ilgili tutarları Satıcı’dan iade talep ederek (Satıcı iadeyi 1 gün içerisinde gerçekleştirecek olup İYZİ’nin ilgili bedeli Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır) Alıcı’ya aktaracaktır. Hatalı/Yetkisiz İşlem’in İYZİ’nin kusurundan kaynaklandığı hallerde Ödeme İşlemi’nin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmı Satıcı’ya iade edilecek ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı eski durumuna getirilecektir.

 

e)             İYZİ, özellikle aşağıdaki durumlar olmak üzere Şüpheli İşlemler’de ve Alıcı veya Sistem Ortağı tarafından kendisine bildirilmesi hâlinde, işlem tutarlarını Sistem Ortağı veya Alıcı’nın Ödeme İşlemi’ne ilişkin onayı verme tarihine kadar saklama ve Satıcı’ya ödeme yapmama hakkına sahiptir. Şüpheli durumun belgelendirilmek kaydıyla kesinleşmesi halinde ödemeler kesin olarak işlenmeyecektir.

 

-   Ödeme İşlemi’nin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,

 

-   Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan kredi kartının hamilinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

 

-   Ödeme İşlemi’nin, Ödeme İşlemi’nde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,

 

-   Ödeme İşlemi’nin gerçek bir Ödeme İşlemi olmadığına (testler hariç) yönelik bir şüphe varsa.

 

f)              Yukarıda belirtilen şekilde Hatalı/Yetkisiz İşlemler veya Şüpheli İşlemler ile Alıcı’nın ürün iadesi gerçekleştirerek geri ödeme talep etmesi nedeniyle İYZİ’nin Sistem Ortağı veya Alıcı’ya herhangi bir şekilde geri ödeme veya zarar tazmininde bulunması veya ilgili idari kurumlar nezdinde idari yaptırıma tabi olması halinde uğrayacağı tüm zarar ve ziyan Satıcı’ya rücu edilecek ve Satıcı tarafından İYZİ’nin ilk talebine istinaden tüm ferileri ile birlikte ödenecektir. İYZİ’nin bahsi geçen durumlarda ilgili bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.

 

g)             KULLANICI işlemlerine ilişkin olarak Satıcı’ya, Sistem Ortağı tarafından gönderilen her bir Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli İşlem başına 35 TL, yabancı para birimi ile yapılan satışlarda/ödeme işlemlerinde ise EUR satışları için 10 EUR, USD satışları için 15 USD ceza uygulanacaktır. Satıcı, söz konusu ceza tutarlarının kendisine yapılacak ödemelerden mahsup edilebileceğini kabul eder.

 

h)             İşbu Madde 7.3 kapsamında gerçekleşen Hatalı/Yetkisiz/Şüpheli iade işlemlerinin tekrarı halinde İYZİ’nin KULLANICI’nın üyeliğini askıya alma yahut sonlandırma hakkı saklıdır.

 

i)               Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 45 uyarınca; kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da Alıcı’nın kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Ödeme Aracı’nın başkaları tarafından kullanılması hallerinde, Alıcı veya ilgili Ödeme Aracı’nın sahibi, İYZİ’ye yapılacak bildirime kadar geçen sürede doğan yahut Alıcı’nın kayıp veya çalıntı Ödeme Aracı veya bilgi ile ilgili İYZİ’yi işbu Sözleşme’de belirtilen şekilde bilgilendirmediği takdirde Alıcı’nın yetkilendirmediği ödeme işleminden doğan zararın 150 TL tutarına kadar olan bölümünden sorumlu olacaktır. Bahsi geçen şekilde bildirim yaptığı takdirde Alıcı’nın sorumluluğu söz konusu olmayacak, Ödeme Aracı’nı hileli kullanması veya bildirim yükümlülüklerini kasten veya ağır ihmalle yerine getirmemesi durumunda ise yetkilendirilmemiş işlemden doğan zararın tamamından sorumlu olacaktır. Bahsi geçen nedenlerle gerçekleşen yetkisiz işlemin Satıcı kusurundan kaynaklanması halinde, Satıcı; Alıcı, İYZİ ve Pazaryeri’nin zararını tazmin edecek ve yetkisiz bir şekilde tahsil edilen tutarları Alıcı’ya iade edilmek üzere İYZİ’ye aktaracaktır. İşlem kapsamında kusur tespitinin mümkün olmaması halinde ise, 150 TL’nin üzerinde kalan ve İYZİ’nin Alıcı veya diğer bir üçüncü kişiye ödemek zorunda kalacağı bedeller Satıcı’dan tahsil edilecektir. İYZİ’nin bu bedelleri Satıcı’ya yapılacak ödemelerden mahsup hakkı saklıdır.  

 

j)               Herhangi bir Ödeme Aracı’nı kullanan kişinin o Ödeme Aracı’nı kullanmaya yetkili olan veya işlemi gerçekleştirmek için bilgileri bulunan kişi olmadığı yönünde haklı bir kanaati oluşması halinde Satıcı, ilgili Alıcı’nın yetkilendirmelerini inceleyecek ve işlemin hileli olduğuna kanaat getirdiği takdirde ödemeyi kabul etmeyecektir. Satıcı, bu durumda derhal İYZİ’yi bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

8.              SATICI’NIN İYZİ LOGOSUNU KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR

 

a)             Satıcı yapacağı her türlü tanıtımda İYZİ ismini, logosunu, İYZİ’nin yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

b)             İYZİ, Platform’u ve kendi web sitesinin içeriğini ve tasarımını verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda İYZİ değiştirilen materyalleri Satıcı’nın kullanımına açacaktır. 

 

c)              Satıcı, İYZİ’nin web sitesinde, Satıcı’nın unvanını, e-ticaret adını ve logosunu dilediği takdirde işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece yayınlayabileceğini kabul etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Satıcı, özellikle html formatında veya İYZİ tarafından talep edilen bir başka formatta, logosu başta olmak üzere gerekli olan tüm bilgileri İYZİ’ye sağlamakla yükümlüdür.

 

9.              ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR

 

9.1.             GENEL ESASLAR

 

a)             İYZİ, Sözleşme kapsamında Alıcı tarafından kendisine iletilen bedellerin, Madde 7.3(c) uyarınca ödeme emrinin verildiği kabul edilen tarihi takip eden iş günü içerisinde Satıcı’ya aktarılmasından sorumludur. İYZİ, bu sorumluluğunu yerine getirmediği takdirde ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Alıcı’ya iade edecektir. Alıcı, İYZİ’nin bahsi geçen yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle bir faiz veya ücret ödemek durumunda kaldığı takdirde, ilgili tutarlar İYZİ tarafından karşılanacaktır.

 

b)             İşbu Sözleşme kapsamında İYZİ tarafından sunulacak Servis kapsamında İYZİ her bir işlem tutarından Satıcı’nın Pazaryeri ile akdettiği Üyelik Sözleşmesi kapsamında kesilecek hizmet bedeli komisyonunu düştükten sonra ilgili tutarı yukarıda belirtilen süre içerisinde Satıcı’ya aktaracaktır.  

 

c)              İYZİ’nin KULLANICI’ya ileteceği ödeme dolayısıyla ortaya çıkacak işlem ücretleri KULLANICI tarafından karşılanacaktır. (Ödemeler ve ilgili kesintilerin detaylarıhttps://www.iyzico.com/fiyatlandirma sayfasında yer almaktadır.)

 

d)             İYZİ, ücretlendirme koşullarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisini haizdir.

 

e)             KULLANICI, İYZİ’nin bir banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve İYZİ tarafından işbu Sözleşme uyarınca verilen hizmetin bir bankacılık hizmeti olmadığını, İYZİ’nin elektronik para kuruluşu olarak Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunduğunu kabul eder.

 

Bu kapsamda İYZİ, Ödeme İşlemi kapsamında tahsil edilen tutarlara faiz işletmeyecek yahut Ödeme Aracı ihracında bulunmayacak olup KULLANICI İYZİ’den faiz veya sair adlar altında herhangi bir menfaat talebinde bulunmayacaktır.

 

İYZİ KULLANICI’ye kredi verme, taksitlendirme, tahsil edilemeyen tutarlara ilişkin ödeme veya ödeme garantisi verme yahut bu anlama gelecek faaliyetlerde bulunamaz. KULLANICI, İYZİ’den bu kapsamda talepte bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Satıcı kendisi taksitlendirme yaptığı takdirde, taksit bedellerinin ödenmesine ilişkin ödeme hizmeti sunulabilecektir.

 

9.2.             ÖDEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

 

a)             Sistem Ortağı tarafından Satıcı’ya ödeme yapılmaması halinden İYZİ sorumlu değildir.

 

b)             Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip İYZİ aşağıdaki bilgileri gecikmeksizin Satıcı’ya iletmekle yükümlü olacaktır:

·                Ödeme İşlemi’nin Satıcı’nın ödeme hesabının alacaklandırıldığı para birimi cinsinden tutarı,

·                Ödenmesi gereken toplam ücret ve ücretlerin dökümü,

·                Ödeme işlemine uygulanan döviz kuru veya referans döviz kuru,

·                Ödeme tutarının Satıcı kullanımına sunulduğu tarihe ilişkin bilgi.

 

Aşağıdaki bilgiler ise, yine Ödeme İşlemi’nin tamamlanmasını müteakip gecikmeksizin Alıcı’ya iletilecektir:

·  Ödeme işlemine özgü referans bilgisini ve Satıcı’ya ilişkin bilgi,

·  Alıcı Ödeme Hesabı’nın borçlandırıldığı para birimi veya ödeme emrinde belirtilen para birimi cinsinden ödeme işlemi tutarı,

·  Ödeme İşlemi için Alıcı tarafından ödenecek toplam ücret ve ücretlerin dökümü,

·  Varsa Ödeme İşlemi’nde uygulanan döviz kuru bilgisi ve bu döviz kuru kullanılarak hesaplanan ödeme işleminin tutarı,

·  Ödeme emrinin alındığı veya Alıcı hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi.

 

c)              Ödemenin gerçekleştirilmesi için, ilgili Sistem Ortağı’nın ödemeye ilişkin provizyon vermesi gerekmektedir. KULLANICI, İYZİ’ye Platform kullanılarak yapılan her bir İşlem için provizyon alınmış olunması ve İşlem “tamamlandı” durumuna geçmiş olunması kaydı ile Komisyon Ücreti ödeyecektir. Alıcı’nın Platform aracılığıyla işleme konu tutarı transfer etmesi ve Sistem Ortağı tarafından olumlu provizyon alınması dahil olmak üzere Sistem Ortaklar’ı tarafından talep edilen tüm işlemlerin uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi hâlinde, İşlem “tamamlandı” durumu atanacaktır. Satıcı, durumları “tamamlandı” olarak değiştirilen tüm ödemelere erişim hakkına sahip olacaktır ve aşağıda belirtilen süreler iç